Regulamin

REGULAMIN Studia Tańca MK na sezon 2020/2021

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Decyzja o przynależności do poszczególnych grup Studia Tańca MK jest równoznaczna przyjęciem do wiadomości, zaakceptowaniem i zobowiązaniem się do przestrzegania poniższego regulaminu. W przypadku osób niepełnoletnich za przestrzeganie regulaminu odpowiadają ich prawni opiekunowie.
 2. Regulamin Studia Tańca MK dostępny jest na stronie www.studiotańcamk.pl oraz w recepcji Studia Tańca MK.
 3. Uczestników zajęć Studia Tańca MK obowiązuje miesięczny karnet wstępu, płatny do 10go każdego miesiąca. Opłata jest stała, obowiązuje od września do czerwca bieżącego sezonu. W cenę karnetu wliczony jest podatek VAT
 4. Za rzeczy uczestników zajęć Studio Tańca MK nie ponosi odpowiedzialności.
 5. Właściciel oraz instruktorzy Studia Tańca MK nie ponoszą odpowiedzialności za członków poszczególnych grup znajdujących się poza salą ćwiczeń, a także przebywających na sali ćwiczeń poza godzinami swoich zajęć.
 6. Uczestnikiem zajęć Studia Tańca MK może być osoba, która uzyskała zgodę właściciela Studia, nie ma przeciwwskazań zdrowotnych oraz dokonała w terminie do 10 każdego miesiąca płatności zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 7. W Studio Tańca MK obowiązuje zakaz nagrywania i fotografowania bez zgody właściciela Studia Tańca MK.
 8. Członkowie zespołów reprezentacyjnych zobowiązani są do dbania o wizerunek Studia MK oraz zachowania tajemnicy w zakresie nowej choreografii, kostiumów oraz muzyki do układów konkursowych.
 9. Udostępnianie nagrań z festiwali, konkursów, pokazów zespołów reprezentacyjnych bez zgody właściciela Studia jest zabronione i grozi usunięciem z zespołu.
 10. Uczestnik zajęć Studia Tańca MK wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji Studia Tańca MK.
 11. Administratorem Państwa danych osobowych jest Studio Tańca MK Marzena Kobryń, realizujące pozaszkolne formy edukacji sportowej, artystycznej i rekreacyjnej (zakładka RODO).
 12. Wszystkie sprawy związane z działalnością Studia Tańca MK, które nie zostały określone w przedmiotowym regulaminie rozwiązuje i określi właściciel Studia Tańca MK.

II. POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE

 1. O przynależności do grup decyduje właściciel Studia Tańca MK wraz z kadrą instruktorską.

Grupy Studia Tańca MK zostały podzielone na:

ZESPOŁY REPREZENTACYJNE – Za członka zespołu reprezentacyjnego uważa się tancerza o wysokich umiejętnościach tanecznych, dbającego o swój rozwoju poprzez aktywne uczestnictwo w warsztatach tanecznych, letnich i zimowych obozach szkoleniowych. Członkowie zespołów reprezentują Studio Tańca MK w turniejach, konkursach, festiwalach i pokazach.

Nabór do zespołów reprezentacyjnych odbywa się w drodze castingu lub indywidualnej eliminacji.

GRUPY TANECZNE – Tworzą tancerze o poziomie podstawowym
i średnio zaawansowanym, którzy również aktywnie uczestniczą w konkursach
i festiwalach. Za członka grupy tanecznej uważa się tancerza, który systematycznie bierze udział w treningach grupy (2 razy w tygodniu), rozwija swoje umiejętności taneczne poprzez udział w dodatkowych technikach, warsztatach i szkoleniach.

ZAJĘCIA TANECZNE DLA NAJMŁODSZYCH – lekcje dla dzieci od 3r.ż. zawierają formy zabawy, ćwiczenia ogólnorozwojowe, naukę podstawowych kroków i pozycji, ćwiczenia kształtujące prawidłową sylwetkę i umiejętność pracy w grupie.

OPEN CLASS –akrobatyka, rozciąganie, klasyka, joga.

 1. Opiekun prawny uczestnika zajęć zobowiązany jest do punktualnego przyprowadzenia
  i odebrania dziecka z zajęć.
 2. Właściciel Studia Tańca MK zobowiązuje się do ochrony danych osobowych.
 3. Rodzice, opiekunowie prawni mają zakaz przebywania na sali ćwiczeń w trakcie trwania zajęć.
 4. Tancerze Studia Tańca MK nie mogą być uczestnikami innych zespołów/grup tanecznych nie należących do Studia Tańca MK, nie mogą brać udziału w konkursach/zawodach tanecznych reprezentujących inne szkoły, kluby oraz placówki. Nie przestrzeganie tego postanowienia grozi usunięciem z zespołów Studia MK.
 5. W przypadku nieobecności instruktora prowadzącego zajęcia lub gdy zajęcia nie odbyły się z winy studia Tańca MK, właściciel Studia Tańca MK zapewni zastępstwo lub w przypadku odwołania zajęć zapewni odrobienie zajęć w innym ustalonym terminie.
 6. Studio Tańca MK zobowiązuje się do informowania klientów o odwołanych zajęciach, dniach wolnych od zajęć, wydarzeniach i aktualnościach poprzez umieszczenie informacji na facebooku Studia Tańca MK, a w nagłych sytuacjach odwołania zajęć klienci zostaną powiadomieni telefonicznie lub sms.
 7. Tancerze zespołów reprezentacyjnych i grup tanecznych zobowiązani są do powiadomienia instruktora o planowanej dłuższej nieobecności, która ma wpływ na przygotowanie zespołu do konkursu bądź pokazu.
 8. Na salach ćwiczeń obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych.
 9. W przypadku nie wystarczającej ilości osób w grupie, grupa może zostać rozwiązana.

III. PŁATNOŚCI

 1. Opłaty za zajęcia odbywają się według obowiązującego cennika Studia Tańca MK do 10 każdego miesiąca. Płatność po tym terminie będzie skutkowała usunięciem Uczestnika z grupy.
 2. Opłata za zajęcia jest stała, obowiązuje od września do czerwca, nieopłacenie w/w miesięcy skutkuje skreśleniem z listy uczestników Studia Tańca MK.
 3. Płatności za zajęcia na dany miesiąc dokonuje się za pośrednictwem przelewu na wskazany w Umowie nr konta bankowego.
 4. Uczestnicy zajęć Studia Tańca MK zobowiązani są do ponoszenia całości kwoty za poszczególne zajęcia, niezależnie od obecności na zajęciach. Opłata za zajęcia uwzględnia i oznacza przynależność do danej grupy.
 5. Przy dokonywaniu pierwszej wpłaty za zajęcia, Studio Tańca MK wydaje każdej osobie zapisanej do Studia Tańca MK.
 6. Studio Tańca MK nie przyjmuje zwrotów oraz nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane zajęcia.
 7. Niewykorzystane zajęcia nie przechodzą na następny miesiąc.
 8. Zajęcia, które przepadają nie z winy Studia Tańca MK (ustawowe święta, przerwy świąteczne itp.) nie będą odrabiane, a opłata miesięczna nie będzie pomniejszana o te godziny. Wykaz dni wolnych od zajęć zamieszczony został  w Umowie.
 9. W przypadku, gdy członkami zajęć, zespołów lub grup tanecznych Studia Tańca MK jest rodzeństwo, przysługuje drugiej osobie zniżka 10% od ceny podstawowej tańszego karnetu.
 10. Członek zespołów reprezentacyjnych za każdą kolejną technikę otrzymuje zniżkę w wysokości 10 zł. miesięcznie (dot.: akrobatyki, klasyki i rozciągania).
 11. Cena lekcji indywidualnej wynosi 100 PLN/h. Za przygotowanie choreografii konkursowej dla solisty, duetu obowiązuje opłata dodatkowa ustalana indywidualnie.

INFORMACYJNA O RODO

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Studio Tańca MK Marzena Kobryń 42-600 Tarnowskie Góry, NIP 648-195-33-36 REGON 978102513, realizujące pozaszkolne formy edukacji sportowej, artystycznej i rekreacyjnej.
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu: informacyjnym, skontaktowania się z Państwem na podstawie udzielonej nam zgody (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wywiązania się z umowy i realizowania programu Studia, w celach księgowych oraz marketingowych produktów i usług własnych Studia oraz podmiotów współpracujących.
 3. Przekazane nam dane osobowe będą przechowywane przez okres: trwania nawiązanego stosunku, a po jego zakończeniu przez okres określony przepisami prawa.
 4. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, chyba że przetwarzanie Państwa danych jest związane z łączącym Państwa stosunkiem prawnym z administratorem i odbywa się w związku z koniecznością wywiązania się przez administratora z obowiązków prawnych względem instytucji państwowych.
 5. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza RODO.
 6. W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji. 531 878 774